Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2015

8/7/2015, Aποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2015 για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού τριάντα εννέα (39) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χανίων

08.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2015 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χανίων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50€) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Ακολουθούν οι πίνακες κατάταξης και οι  απορριπτέοι ανά κωδικό θέσης.

101 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

102 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

103 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

104 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

105 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΤΑΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ)

106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

107 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

108 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ)

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα