Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2015

17/6/2015, «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2015 ».

17.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

                                                                                                              ΑΔΑ: Ω4ΦΖΩΗ5-6ΨΦ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>> και ιδιαίτερα των άρθρων 225 και 238 αυτού

  • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007

  • Τις διατάξεις του αρ. 21 του ν.2190/94

  • Την με αρ.424/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 1197/16-6-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά στην έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων

  • Τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά 10 ατόμων κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας ) 2

ΔΕ Χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος (καλαθοφόρου) 1

YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων 7

ΣΥΝΟΛΟ 10

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανός αριθμός αιτήσεων από υποψηφίους που κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης των οδηγών ή/και του χειριστή να καλυφθούν αντίστοιχα οι 10 συνολικά θέσεις από ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 17/06/2015 έως και 23/06/2015 και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -671-674).

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

      ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ