Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2015

9/2/2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:02

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Χανίων

Χανιά

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών

8 μήνες

1

102

Δήμος Χανίων

Χανιά

ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

8 μήνες

1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 11/02/2015 και τελειώνει τη Παρασκευή 20/2/2015. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ