Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2015

16/3/2015, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

16.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4257/2014

2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3852/2010

3) Την υπ’ αριθμ. 59/74869/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4) Το υπ΄αρ. 8526/10-3-2015 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Χανίων

Η επιλογή θα γίνει σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 16.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29).

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σύμφωνα με το αρ. 77 παρ.1 του ν. 3852/2010. Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεων αυτού και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της διοίκησης του Δήμου και των σχέσεών του με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους. Η επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την δημοτική περίοδο. Ο Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον επιλεγεί, εάν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του κατά το άρθρο 93 ν. 3852/2010.

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν ως Συμπαραστάτες πρέπει να καταθέσουν σχετική Δήλωση-Αίτηση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Δύνανται όμως να γνωστοποιήσουν την υποψηφιότητα τους οποτεδήποτε. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει και ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, διεύθυνση, email).

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και τον υπεύθυνο κ. Ελευθέριο Γεωργιακάκη (Τηλ.: 2821341617 email: ds@chania.gr).

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ