Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2016

13/10/2016, «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων»

13.10.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>> και ιδιαίτερα των άρθρων 225 και 238 αυτού

 • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007

 • Τις διατάξεις του αρ. 21 του ν.2190/94

 • Την υπ' αριθμ. 694/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων

 • Την υπ' αριθμ. 1782/06-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά στην έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

 • Τις κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας κατά κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

 

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

1

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες

2.Να έχουν ηλικία από 18 ετών.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1. Για τις θέση ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ απαιτείται τουλάχιστον:

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνίατρου ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος

 

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών

 • Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι το 12μηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της λήξης της σύμβασης (σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση του Δήμου Χανίων) δεν έχω απασχοληθεί στον φορέα σας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 14/10/2016 έως και 18/10/2016 και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -672-674).

 

Ανακοίνωση Κτηνιάτρου