Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2016

15/11/2016, Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας για την πρόσληψη 5 υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών

15.11.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Από τον Δήμο Χανίων δημοσιεύεται ο  πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. υπ' αρίθ.: 62029/17-10-2016 ανακοίνωση, για την πρόσληψη 5 υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών.

Κατά του πινάκα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από σήμερα, ήτοι έως και 22/11/2016 επόμενη εργάσιμη από την αργία της 21ης Νοεμβρίου 2016.

Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας