Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

29/12/2016, Αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2016 για την πρόσληψη τριάντα τριών ατόμων ( 33) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

29.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 06:12

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2016 για την πρόσληψη τριάντα τριών ατόμων ( 33) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.

   Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση στο  ΑΣΕΠ - Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ.14307, Τ.Κ.11510 .

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ 105 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ