Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

13/10/2016, Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

13.10.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 12:23

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2007

2.Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του ν. 3584/2007

3.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

4.Τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812, Τεύχος Β, 12-12-2011).

5.Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α. Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07).

2) Πτυχίο Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

3) Ειδίκευση σε θέματα Επικοινωνίας για την προώθηση των στόχων του Δήμου

Η εργασιακή σχέση των ειδικών συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Οι ειδικοί συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου. Έργο τους η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτών ή προφορικών στον τομέα της ειδικότητάς τους. Το έργο τους θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.

 

Β. Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν:

α) Αίτηση

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας

δ) Τίτλους Σπουδών σε αντίγραφο

ε) Η εμπειρία/ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το αρθ. 8 του ν.1599/1986 ,στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της ειδίκευσης του και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ,δημοσιεύσεις κ.λ.π).

 

Δ. Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 14/10/2016 μέχρι και την 20/10/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Γραφείο προσωπικού, στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας: 2821341670), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 73135 – Χανιά, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων