Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

4/5/2018, Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου

04.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 15:47

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006, «Αρμοδιότητες του Δημάρχων».

 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 & 163 του ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

 4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 “Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Ο.Τ.Α.”

 5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812, Τεύχος Β, 12-12-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 6. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α. Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07).

 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

 3. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον τομέα της Δημοσιογραφίας.

 4. Να διαθέτουν ειδίκευση στον τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α..

 5. Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του και ειδικότερα σε ζητήματα Επικοινωνίας, Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές (Οικονομική, Εκτελεστική κ.λπ.) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.

 

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

α) Αίτηση

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο

ε) Η εμπειρία/ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της ειδίκευσης του και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, δημοσιεύσεις κ.λπ.)

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από Δευτέρα 7/5/2018 μέχρι και Πέμπτη 10/05/2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας: 2821341674), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 73135 – Χανιά, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ