Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

30/5/2017, Πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Χανίων.

30.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”

2.Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ», το οποίο συμπλήρωσε την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41, παρ. 1α του Ν.4325/2015, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) για την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

3.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007) σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006.

6.Την υπ’αρ.201/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων αναφορικά στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης και δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.

7.Την υπ’αρ. 14177/11-5-2017 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

8.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/τ.Β./12-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης και δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

2.Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39 Α, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.347/2003, ΦΕΚ315 Α, το Π.Δ.44/2005 ΦΕΚ 63 Α και το Π.Δ.116/2006 ΦΕΚ 115 Α):

Κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Πτυχίου Α ́ ή Β ́κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Απολυτηρίου τίτλου: - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή- Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή- Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχολικών μονάδων

Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β ́ κύκλου,(παρ.23, άρθρο6, Ν. 3027/2002,ΦΕΚ 152 Α ́).

 

2. Ως απαραίτητο τυπικό προσόν ζητείται η καλή γνώση αγγλικών.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας ( καλή Β2 ) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της

 

παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Παράρτημα Α2 του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 25-2-2016, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ζητείται η καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία ομοίως αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Παράρτημα Α2 του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 25-2-2016, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

  2. Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών (όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου).

  3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού για την απόδειξη της καλής γνώσης αγγλικών.

  4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού για την απόδειξη της καλής γνώσης της δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία ζητείται προαιρετικά.

  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 , παρ.1 του Ν. 2190/1994. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό

 

  1. τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (όρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 01-06-2017 έως 08-06-2017 ταχυδρομικώς, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8.30 έως 14.30,

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (08) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Η παρούσα μαζί με το Ειδικό Παράρτημα Α2 του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 25-2-2016 για την απόδειξη της γλωσσομάθειας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης, να αναρτηθούν στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ