Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 27/12/2018 01:12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, Ν.2527/1997 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔ.ΕΡΓ. 1.4.3 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “STEP2SMART”

Αναρτήθηκαν σήμερα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων ο Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας καθώς και ο Πίνακας Απορρίπτέων της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού της με αριθ. πρωτ. 55595/26-11-2018  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος " ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, Ν.2527/1997 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔ.ΕΡΓ. 1.4.3 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “STEP2SMART”

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η υποβολή αίτησης θεραπείας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (3) τριών εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 28/12/2018 έως και 2/01/2019. Η αίτησης θεραπείας κατατίθεται ιδιοχείρως ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Δήμο Χανίων (Ταχ.Δ/νση:Κυδωνίας 29, Τ.Κ 73135 Χανιά, προς τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού).

ΠΙΝΑΚΕΣ