Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 26/11/2018 01:11

26/11/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (STEP2SMART - Π.Ε.1.4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ)

LOGO

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως και την καταληκτική ημερομηνία λήξης της πράξης Step2Smart 20.01.2020, σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, ενός ατόμου κλάδου και ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,  για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων, για την υλοποίηση του Π.Ε 1.4.3 "Διαχείριση έργου σε επίπεδο εταίρου".

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 28/11/2018 και λήγει στις 07/12/2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ