Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 22/01/2018 10:01

22/01/2018, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 - για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνετε

Η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας

Παράρτημα ΣΟΧ 30-3-2017

Έντυπο Αίτησης

-------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΑΔΑ 695ΧΩΗ5-5ΞΥ