Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 25/06/2018 01:06

25/06/2018, Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο »

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 32 ατόμων για την υλοποίηση του

«Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 27/06/2018 έως και Πέμπτη 28/06/2018 και ώρες από 8:30 έως 14:30 α) ταχυδρομικώς ή β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως 14:30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 2821341671 -673-674).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (02) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

 Ανακοίνωση

Αίτηση