Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 15/06/2018 12:06

15/06/2018, Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2018

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά 14 ατόμων κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας)                                            2
YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων                                 12

Απόφαση

Έντυπο αίτησης