Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι Χανίων 2024-2028


Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημάρχου Χανίων 78/2024, 44/2024 και τις τροποποιήσεις αυτών (19957/9-4-2024) ορίζονται οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Χανίων με θητεία από 01-01-2024 μέχρι 30-06-2026 και μεταβιβάζονται σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο, των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής.

 Αλόγλου Αναστάσιος:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του

Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας, Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων κ.λ.π..

ii. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

iii. Να υπογράφει τις άδειες καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων καθώς και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της.

iv. Να υπογράφει τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του  Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και των λοιπών οικονομικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος Χανίων, πλην όσων εκδίδονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων οι οποίες δεν του έχουν ανατεθεί από τον Δήμαρχο Χανίων.

δ. Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής

ε. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

- Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

- Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

- Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

- Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Θερίσου.

- Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Βαρδάκης Αντώνιος - Ιωάννης:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης και Παιδείας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (του καταργημένου ΝΠΔΔ ΔΟΚΟΙΠΠ).

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

δ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής (άρθρο 4 του Ο.Ε.Υ. του καταργημένου ΝΠΔΔ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Γιαννακάκης Ιωάννης:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, εκτός από τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

 β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Βιβλιοθηκών της ανωτέρω Διεύθυνσης.

 δ. Την αναπλήρωση του Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

  Ζερβουδάκη Ελένη: 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας πλην του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” .

β. Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων.

γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».

δ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ε. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου του Δήμου Χανίων και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

ζ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

η) Την αρμοδιότητα του Τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης και Παιδείας (άρθρο 3 του Ο.Ε.Υ. του καταργημένου ΝΠΔΔ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας που αφορά συγκελριμένα στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας που έχει την μέριμνα   για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας πλην του προγράμματος
“Βοήθεια στο σπίτι” .
β. Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος
Χανίων.
γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».
δ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του
Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
ε. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου του Δήμου Χανίων και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων
όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο
πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

Κοτσιφάκης Εμμανουήλ

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του  Τμήματος Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

γ. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Χανίων και την συνεργασία με το Πρόεδρο και τους εκπροσώπους της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων αυτής.

Μιχαηλάκης Στυλιανός:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.


Νικηφοράκης Ιωάννης:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης μεταξύ των οποίων η υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων.

γ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

δ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών.

- Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

- Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

- Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

- Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών.

- Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τουςεκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Σφυράκης Ιωάννης

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (του καταργημένου ΝΠΔΔ ΔΟΚΟΙΠΠ).

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του προγράμματος “ΚΗΦΗ” του Τμήματος Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας και του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας.

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.


Τσουπάκης Μιχαήλ:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.

β. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Σούδας.

- Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

- Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

- Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη   Δημοτική Ενότητα.

- Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Σούδας.

- Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

δ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

  Ψαρουδάκης Νεκτάριος

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου.

- Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

- Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

- Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα.

- Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από την Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου.

- Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

Χαζιράκης Νικόλαος: 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες απαραίτητων διοικητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων και αφορούν σε προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Τις αρμοδιότητες του σημείου 6 του άρθρου 19 παρ. Γ [1], που αφορά σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας του Τμήματος Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών.

δ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου Φωτεινής Σηματοδότησης Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Καλογριδάκης Μιχαήλ

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών των ακόλουθων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 

-Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας πλην των αρμοδιοτήτων του σημείου 6 του άρθρου 19 ενότητα Γ, παρ. [1], που αφορά σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας,  

-Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων πλην του Γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας,  Επισκευών και Συντηρήσεων,

-Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενοτήτας Ακρωτηρίου.

-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από την Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

Λέκκας Εμμανουήλ

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

Δρακακάκης Ιωάννης

α. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.

- Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

- Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

- Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

- Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας.

- Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 


 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της την Αντιδήμαρχο Ζερβουδάκη Ελένης αναπληρώνουν  κατά την αρμοδιότητα της τέλεσης των πολιτικών γάμων οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι κατά σειρά:  Μιχαηλάκης Στυλιανός, Χαζιράκης Νικόλαος, Αλόγλου Αναστάσιος, Γιαννακάκης Ιωάννης,  Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Τσουπάκης Μιχαήλ, Νικηφοράκης Ιωάννης, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Ψαρουδάκης Νεκτάριος και Σφυράκης Ιωάννης.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αλόγλου Αναστάσιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νικηφοράκη Ιωάννη.

ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Ζ. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων εννοείται κατά κανόνα, κάθε έγγραφο που αφορά σε θέματα αποφασιστικής αρμοδιότητας ή σε θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση και Οικονομική διαχείριση, εισηγητικά προς συλλογικά όργανα του Δήμου ή απευθύνεται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.) το οποίο δεν έχει αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα.

Η. Η υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 ανατίθεται σε κάθε Αντιδήμαρχο για τα θέματα αρμοδιότητάς του.