Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

27/05/2020, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δ. Χανίων»

27.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 15:13

ΑΔΑΜ:20PROC006765275
ΑΔΑ:6Ε33ΩΗ5-ΨΓΣ  
 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                  ΧΑΝΙΑ 26-05-2020                     
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                          Α.Π.  23143
Πληρ.:Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135              
Τηλ.: 2821341760, Fax: 28213 - 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 


 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με

αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δ. Χανίων»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δ. Χανίων»

Προϋπολογισμός 88.200,00€ πλέον Φ.Π.Α 13.688,00€ συνολική αξία: 101.888,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 33196200-2

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμου συναρμολογούμενου εξοπλισμού, ο οποίος θα εξασφαλίσει την προσβασιμότητα ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα σε παραλίες του Δήμου Χανίων.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά στις παραλίες Λουτρακίου (ΔΕ Ακρωτηρίου) και Αγ. Αποστόλων (κεντρικά) (ΔΕ Ν. Κυδωνίας).

Η προμήθεια  θα περιλαμβάνει τρεις ομάδες ειδών, την ομάδα Α΄, την ομάδα Β΄ και την ομάδα Γ ΄ οι οποίες , υπό μορφή πίνακα περιγράφονται ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α

Σήμανση

2

2.480,00€

ΟΜΑΔΑ Β

Κινητός διάδρομος πλάτους 1,5 μ

80 Μ.Μ.

 

Αποδυτήριο

2 ΤΕΜ.

22.568,00€

Χώρος σκίασης

2 ΤΕΜ.

 

ΟΜΑΔΑ Γ

Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα

2 ΤΕΜ.

76.840,00€

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 23137/26-05-2020 αναλυτική Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν, με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής  επιστολής.

10.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ.

11. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

12. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15 /06/ 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 19/06/ 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Κωδ. ΣΑ: Ε1551 Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.64.7131.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου: 2018ΣΕ15510064).

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :  www.chania.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις,  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε

Συστημικό Αριθμό:   92575

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης)  καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :  www.chania.gr

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ