Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

19/05/2020, Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020

19.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

           Προϋπολογισμός: 134.220,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%: 32.212,80 €.  Σύνολο: 166.432,80 €

 1.   Πηγή χρηματοδότησης: Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 (κωδικός της ΣΑΕΠ 002/1: 2019ΕΠ00210059).
 2.   Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.  Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.  Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 3.   Κωδικός CPV: 22100000, 72262000 & 35261000-1 
 4.   Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/ εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434
 5.   Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η δημιουργία δικτύου θεματικών διαδρομών έχει ως στόχο να (1) αναδείξει τα αξιόλογα και πολυάριθμα ιστορικά, πολιτιστικά και φυσικά μνημεία-τοπόσημα εντός του αστικού ιστού της πόλης, (2) διευκολύνει την περιήγηση των επισκεπτών σε προορισμούς εντός της πόλης των Χανίων με θεματική συνοχή, εύκολα προσπελάσιμους και αναγνωρίσιμους, (3) προβάλλει την τοπική ιστορία και πολιτισμό στους κατοίκους και ειδικότερα στους νέους, (4) δημιουργήσει ένα νέο τουριστικό προϊόν στον επισκέπτη, με τη βοήθεια του οποίου, θα οργανώνει το χρόνο του, θα εξασφαλίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του και θα του δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και γνωριμίας της πολιτιστικής, ιστορικής και φυσικής ταυτότητας της πόλης. Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από τη δημιουργία Δικτύου Πληροφοριακών Πινακίδων ανάδειξης των σημείων ενδιαφέροντος των θεματικών διαδρομών, Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες και Εντύπου Υλικού (όπως χάρτες, τουριστικό οδηγό, φωτογραφικό λεύκωμα).  Η πράξη έχει διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες.
 6.   Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
 7.   Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
 8.   Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθμό πρωτ. 21724/18-05-2020  αναλυτική Διακήρυξη.
 9.  Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι
 10.  Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού και ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτών (2.684,40 €).
 11.   Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 12.  Παραλαβή προσφορών:  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12-06-2020,   ημέρα Παρασκευή και ώρα  23:55 .  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 18-06-2020,  ημέρα Πέμπτη και ώρα  08:30 π.μ
 13.  Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
 14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α’) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 16.   Δημοσιεύσεις:   Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :91906

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τ.Ε.Υ.Δ

Φύλλα Συμμόρφωσης