Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

11/08/2020, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ (WC) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

11.08.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 15:07

        Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

  Επαναπροκηρύσσει

       Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικών αφοδευτηρίων όπως περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον:

 

Η εκμίσθωση περιλαμβάνει κτίρια αφοδευτηρίων ως εξής:

1. Πλατεία Δημοτικής Αγοράς Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 100 m² :

2. Πλατεία 1866 Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 100 m² :

3. Πλατεία Τάλω Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού  50 m² :

4. Οδός Ζαμπελίου Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 30 m² :

5. Οδός Αφεντούλιεφ Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 80 m² :

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των

είκοσι ευρώ ( 20,00 €) και για τα πέντε αφοδευτήρια. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο (1 έως 5) των αφοδευτηρίων, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου 2020 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στο ∆ηµαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων ∆ημοτικού Συµβουλίου), οδός Κυδωνίας 29, Χανιά ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να εκπροσωπούνται νόμιμα).   Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

  Οι συμμετέχοντες πρέπει vα  καταθέσουν στην επιτροπή εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του 12πλασίου του ποσού, το οποίο ορίζεται στη διακήρυξη ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος, δηλαδή ποσού ευρώ 24,00€ διάρκειας έξι (6) μηνών τουλάχιστον, από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. 40246/2020 αναλυτική διακήρυξη.

 

     Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

 

Αναλυτική Διακήρυξη