Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

18/02/2020, Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Χανίων»

18.02.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 09:54

 

ΑΔΑ:ΨΕΥ4ΩΗ5-9ΘΦ

ΧΑΝΙΑ, 12/02/2020

ΑΡ.ΠΡ. 6545

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

   ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ              

  «Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Χανίων»      

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Χανίων»

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Προϋπολογισμός: :  219.273,85€ πλέον Φ.Π.Α24%: 52.625,72€   Σύνολο: 271.899,57€  

3. Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός προϋπολογισμός Δήμου Χανίων στον ΚΑ 35-6262.001

4. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

5. Κωδικός CPV: 77340000-5 Κλάδεμα δέντρων και θάμνων,  77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/ εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εργασία κλαδέματος δένδρων  και γενικά καλλιεργητικές φροντίδες του πρασίνου που βρίσκεται σε χώρους πρασίνου (πάρκα, πλατείες, άλση, παιδικές χαρές, νησίδες κλπ), σχολεία και δενδροστοιχίες σε οδούς του Δήμου Χανίων.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

9. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε 18 (δεκαοκτώ) μήνες από την υπογραφή συμφωνητικού  υλοποίηση με δυνατότητα παράτασης του άρθρου 217 ν.4412/2016 .

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθμό πρωτ. 6541/12-02-2020 αναλυτική Διακήρυξη.

11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

12. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού για κάθε τμήμα.

Ομάδα/ Τμήμα

Περιγραφή

Προϋπ/μός ομάδας

Ποσό Εγγυητικής Συμμετοχής 2%

Α

Κλαδεύσεις Υψηλών Δένδρων Δημοτ.Ενότητα Χανίων

74.480,00

1489,60

Β

Κλαδεύσεις Υψηλών Δένδρων Λοιπών  Δημοτικών Ενοτήτων

40.880,00

817,60

Γ

Συντήρηση Πρασίνου

43.270,15

865,41

Δ

Φυτεύσεις

60.643,70

1212,87

 

13. Κριτήριο ανάθεσης: κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε τμήμα

14. Παραλαβή προσφορών:  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  13 /03 / 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 19/ 03/ 2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

18. Δημοσιεύσεις:

Α.        Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/02/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β.        Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.chania.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 85489

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ σε PDF