Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 29/09/2021 11:09

29/09/2021, Προμήθεια γραφικής ύλης - λοιπά υλικά γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ