Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 30/08/2021 09:08

30/08/2021, Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της Περιοχής Παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE» με κωδικό ΟΠΣ 5052164

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ESPD ΣΕ PDF

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ