Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 18/05/2021 02:05

19/05/2021, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων»

ΑΔΑ: ΨΛΦ8ΩΗ5-6ΑΛ
ΧΑΝΙΑ, 19/05/2021 
ΑΡ.ΠΡ.23877


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων»

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων»

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Προϋπολογισμός: καθαρή αξία 58.490,00€  πλέον ΦΠΑ 24% 14.037,60€ συνολική αξία 72.527,60€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

 Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης  διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4. Κωδικός CPV:   79822500-7, 79810000-5, 35261000-1, 79952000-5

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων» μέσα από κατάλληλες δράσεις στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας.

ΟΜΑΔΑ Α:

Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή ενημερωτικών εντύπων

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2):Οργάνωση, παραγωγή  και διανομή του Οικογενειακού   Σακιδίου έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3):Σχεδιασμός, Κατασκευή και Τοποθέτηση Πληροφοριακών Πινακίδων Πολιτικής Προστασίας

ΟΜΑΔΑ B:

Πακέτο Εργασίας 4  ( ΠΕ4): Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Χρόνος παράδοσης : Η ανάθεση των υπηρεσιών συνολικά θα διαρκέσει εννέα μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  ΝΑΙ

11.Η εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

12. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

13. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 14/06/2021 ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 10:00 πμ  έως  10:30 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

16. Χρηματοδότηση:  Η Πράξη θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης: ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251) και τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων – Ομάδα Α» της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020».

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 127 και 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεσή της, παράβολο αξίας ίσης με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)., αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):   www.chania.gr  στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο (σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται και έχει τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 68 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ύστερα από την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.

  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 4-6-2021