Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 24/11/2021 11:11

24/11/2021, Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr                                                                                                                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

                                                                                                                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                                                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021, που προβλέπεται πίστωση 24.000,00€ στον Κ.Α. 10-7134.002 για «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού και λοιπών μηχανογρ»

  3. Το υπ’ αριθμό 56295/02-11-2021 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

  4. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

  5. Το υπ’ αριθμό 57136/08-11-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

  6. Την υπ’ αριθμό Α-1106 με Α.Π. 59874/19-11-2021 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 23.928,28€ στον παραπάνω Κ.Α.

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 23.928,28€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, αφορά στην προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για να καλύψουν ανάγκες διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα:

  • Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Χανίων, απαιτείται η προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς για τους υπολογιστές των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, δεδομένου ότι είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των χρηστών και των συσκευών τους από δυνητικούς επιβλαβείς ιούς υπολογιστών, κακόβουλο λογισμικό και άλλες κυβερνοαπειλές.

  • Την ανάγκη προμήθειας λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων των Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και των δεδομένων των χρηστών.

  • Την ανάγκη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού σχεδίασης με την βοήθεια Η/Υ (CAD) το οποίο πρέπει να είναι συμβατό με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιεί (π.χ. τοπογραφικά όργανα, γεωχωρικά υπόβαθρα), καθώς και να εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των στελεχών της υπηρεσίας.

 

Αναλυτικά, η ανάθεση αφορά στα παρακάτω:

 

Α/Α

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ με Φ.Π.Α. 24%

Α.01

02.10.7134.002

Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)

 

2.901,60 €

Α.02

Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας

15.818,68 €

Α.03

Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης και ανάκτησης για αποθήκευση δεδομένων

5.208,00 €

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις οικονομικές σας προσφορές έως τις 03/12/2021, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων”,

Υπόψιν κας Γουμενάκη

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ..

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που να έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

5. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει “συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων”.

6. Ότι άλλο προβλέπεται στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ