Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 30/08/2021 10:08

30/08/2021, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (CH05), ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΟΥ (CH12)»

                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(ΆΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία)

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997678759

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E87401.00330

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

 1. Αρμόδιος για πληροφορίες: Καλλιόπη Σταματιάδη, Μαρία Ανδρουλάκη (τηλ. 28213-41709/737, FAX: 28210-41716).

 2. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ α’ βαθμού

 2. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

 3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45112711

 4. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

 5. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

 6. Τίτλος έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (CH05), ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΟΥ (CH12)»

 7. Σύντομη Περιγραφή:

Συνοπτικά θα γίνουν εργασίες για τη διαμόρφωση και οργάνωση των χώρων καταφυγής με κωδικούς CH05 ( Πλατεία Κολοκοτρώνη), CH12 (Πάρκο Σελίνου και Χάου) Η διαμόρφωση των χώρων αφορά στον απαραίτητο σχεδιασμό και κατασκευή υποδομών ώστε να πληρούν τα γενικά κριτήρια που θέτουν οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι προσωρινής συνάθροισης κοινού μετά από σεισμό, για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ο χώρος CH05 (( Πλατεία Κολοκοτρώνη)) έχει συνολικό εμβαδό 642,84 τ.μ. ,ενεργή επιφάνεια 585,81 τ.μ. και μπορεί να εξυπηρετήσει 293 άτομα. Ο χώρος CH12 ( Πάρκο Σελίνου και Χάου) έχει συνολικό εμβαδό 383 τ.μ., ενεργή επιφάνεια 383τ.μ. και δύναται να εξυπηρετήσει 192 άτομα. Σήμερα οι χώροι αυτοί λειτουργούν ως πάρκα και η πρόταση στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας προς τους χώρους, των περιοχών κίνησης και στάσης των χώρων αυτών, καθώς και την κατασκευή απαραίτητων εγκαταστάσεων για την εν δυνάμει χρήση τους ως χώροι καταφυγής ( ενίσχυση υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης ).

 1. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 510.483,87 χωρίς ΦΠΑ ( 633.000 με 24% Φ.Π.Α.)

 2. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

 3. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα μήνες (09) από την υπογραφή της σύμβασης.

 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν 4782/2021. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/21 ισχύει και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν, την τεχνική ικανότητα και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από το το Π.Δ. 71/19 στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και στην κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και στα περιγραφικά αναφερόμενα στα άρθρα 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ανά περίπτωση, 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και Α1 τάξης για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».

 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 3. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 126 του Ν.4412/2016.

 4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 15/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.

 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα .

 6. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4782/2021, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

 2. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 3. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984( Α΄188).

 4. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

 1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ‘’ΚΡΗΤΗ’’ 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 2, Δράση 5.b.ch.3

 2. σε βάρος του  Κ.Α. 02.64.7322.006 Προκαταβολή θα χορηγηθεί.

 1. Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 2. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδες διακοσίων εννέα ευρώ , (10.209 €)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

Γεώργιος ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ

Αρχεία

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 4. espd
 5. ΕΣΥ
 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 7. ΤΕΛΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ
 9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 10. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
 11. ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
 12. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 13. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 14. ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤ. ΠΛ.ΧΑΟΥ
 15. ΤΟΜΗ Τ1
 16. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔ.ΧΑΟΥ
 17. Η/Μ
 18. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
 19. ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 20. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 2
 21. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 1
 22. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΤ.ΕΥΡΥΤ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 23. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧ.ΚΑΤΣΤΑΣΗΣ
 24. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
 25. ΚΑΤΟΨΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ
 26. ΤΟΜΗ Α-Α
 27. ΤΟΜΗ Β-Β
 28. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΤΕΥΣΗ
 29. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
 30. ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
 31. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 32. ΣΧΕΔΙΟ Η/Μ
 33. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
 34. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ