Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 23/04/2021 03:04

23/04/2021, Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την υπηρεσία χειρισμού του ηχητικού και οπτικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κινηματογράφου ΚΗΠΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις οικονομικές σας προσφορές που αφορούν την υπηρεσία χειρισμού του ηχητικού και οπτικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κινηματογράφου ΚΗΠΟΣ ο οποίος θα επαναλειτουργήσει εντός του Μαΐου με απόσταση μεταξύ των σειρών καθισμάτων, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις προδιαγραφές υγιεινής.  Η εργασία θα περιλαμβάνει τον χειρισμό των μηχανημάτων του ήχου και της ψηφιακής κινηματογραφικής μηχανής προβολής από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου. Οι προβολές θα είναι καθημερινές, θα ξεκινούν 21.00 και υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες ημέρες του αναφερόμενου διαστήματος να γίνουν διπλές προβολές. Ο προϋπολογισμός του ποσού της δαπάνης ορίζεται στο ποσό των 37,00€ ανά ημερήσια προβολή (μονή ή διπλή) έως του ποσού των 4.514,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.01.01.00 «Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων». Κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθορισθεί με την υπογραφή της επιγενόμενης σύμβασης.

   Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, μέχρι την Τετάρτη 28 Απριλίου  2021 και ώρα 14:00, στο info@chania-culture.gr με την  προσκόμιση: α) ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του ‘Άρθρου 80 παρ.: 2 του Ν.4412/2016, φορολογικής και  ασφαλιστικής ενημερότητας (μη οφειλής σε ασφαλιστικό ταμείο του εργοδότη και μη οφειλής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων της επιχείρησης)   (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Για την πληρωμή κάθε τιμολογίου θα απαιτείται Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Χανίων καθώς και βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού από την Τράπεζα σας.


Πρόσκληση