Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

22/10/2015, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4,5,6»

22.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4,5,6»

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι προβαίνει στηv διαδικασία της διαπραγμάτευσης  για την επιλογή αναδόχου  της  σύμβασης για την προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού και για τις ομάδες 1,3,4,5,6, σύμφωνα με  την  υπ΄ αριθμό 749/2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

 Η προμήθεια «Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού» εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προβλεπόμενων στην πρόταση χρηματοδότησης της πράξης  με τίτλο «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων παρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ)», ενεργειών 4.4 «Ολοκλήρωση Εξοπλισμού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης» και 4.5 «Ολοκλήρωση Δικτυακού Εξοπλισμού». Η παραπάνω πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου 2007-2013», η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας  είναι τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (32.399,42€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

Η προμήθεια του εξοπλισμού αποτελείται από πέντε (5) ομάδες, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμό 53315/2015 Διακήρυξη  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού καθώς και στα τεύχη που την συνοδεύουν και εξακολουθούν  να ισχύουν.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.  Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της ομάδας και τη συνολική προκυρηχθείσα ποσότητα τους.   

 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ΤΚ 73135 Χανιά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς  την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (Υπόψην  κ. Σοφοκλή Μαυρομμάτη), με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι  και  09  Νοεμβρίου 2015 .

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού για την ομάδα /ομάδες ………….

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 53315/2015 Διακήρυξη  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού καθώς και στα τεύχη που την συνοδεύουν και εξακολουθούν  να ισχύουν.

 Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κ.τ.λ.) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ