Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

08/06//2015,Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων.

08.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:06

 

 

Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνουτου Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 4.147,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός επισυνάπτονται.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνουτου Δήμου Χανίων». Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15-06-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Προσφοράς