Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

20/5/2015, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων

20.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων - περιπτέρων του Δήμου Χανίων, για την τουριστική περίοδο 2015, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης, στις παρακάτω θέσεις:

Παραλίες

Δημοπρατούνται προκατασκευασμένα αναψυκτήρια και χώρος αιγιαλού, οι συμμετέχοντες μπορούν να πλειοδοτήσουν είτε για ένα μόνο προκατασκευασμένο αναψυκτήριο

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29 Μαϊου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 9:30 έως 10:00 πμ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού:

Α) Παράβολο συμμετοχής ύψους 50,00 € από το ταμείο του Δήμου Χανίων .

Β)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό ύψους 5 % του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας (από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα) για κάθε αναψυκτήριο στο οποίο θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά το πέρας της δημοπρασίας.

Γ)Υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα αναψυκτήρια στα οποία επιθυμεί να δώσει προσφορά(υπόδειγμα στο παράρτημα 1).

Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη άρθρο 6.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.: 28213 41756 εσωτ.8.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Υπόδειγμα συμφωνητικού

Τελική διακήρυξη δημοπρασίας αναψυκτηρίων

Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης θέσεων

Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης εγγυητή

Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής όρων

Άγιοι Απόστολοι 1

π2

π3

π4