Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

22/12/2015, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

22.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:12

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.

 1. Κατηγορία, Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Ταξινόμηση κατά CPV: 15511100-4, 15110000-2, 15811000-6, 15221000-3, 03311000-2, 15111200-1.

 

     Περιγραφή

Η προμήθεια αφορά τη προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων καθώς και την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιίας, είδη κρεοπωλείου (νωπά – κατεψυγμένα), είδη ιχθυοπωλείου (νωπά – κατεψυγμένα), γάλα για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Χανίων, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2016. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά στο τόπο και στο χρόνο που θα υποδεικνύεται από το Δήμο Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 182.510,30 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24.828,89 σύνολο 207.339,19 ευρώ και αφορά τους εξής φορείς προμήθειας και ομάδες ανά φορέα :

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δήμος Χανίων

 

 • ΟΜΑΔΑ 1 : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 19.763,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.569,22 ευρώ, ήτοι σύνολο 22.332,47 ευρώ. (ποσότητας 4542 κιλών).

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

 • ΟΜΑΔΑ 2 : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. - Προμήθεια ειδών αρτοποιίας, προϋπολογισμού 10.520,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 1.750,10 ευρώ, ήτοι σύνολο 12.270,10 ευρώ. (ποσότητας 6850 κιλών).

 • ΟΜΑΔΑ 3 : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. -Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου νωπά, προϋπολογισμού 34.077,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.430,01 ευρώ, ήτοι σύνολο 38.507,01 € (ποσότητας 5200 κιλών).

 • ΟΜΑΔΑ 4 : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. - Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, προϋπολογισμού 5.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 702,00 ευρώ, ήτοι σύνολο 6.102,00 € (ποσότητας 1000 κιλών).

 • ΟΜΑΔΑ 5 : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. - Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά, προϋπολογισμού 14.018,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 1.822,39 ευρώ, ήτοι σύνολο 15.840,79 € (ποσότητας 720 κιλών).

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

 • ΟΜΑΔΑ 6 : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Προμήθεια ειδών αρτοποιίας, προϋπολογισμού 14.010,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.442,42 ευρώ, ήτοι σύνολο 16.452,92 € (ποσότητας 8030 κιλών και 3 τεμαχίων).

 • ΟΜΑΔΑ 7 : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού, προϋπολογισμού 5.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 715,00 ευρώ, ήτοι σύνολο 6.215,00 € (ποσότητας 5000 λίτρων).

 • ΟΜΑΔΑ 8 : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου νωπά, προϋπολογισμού 32.154,95 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.180,14 ευρώ, ήτοι σύνολο 36.335,09 € (ποσότητας 6.395 κιλών).

 • ΟΜΑΔΑ 9: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου κατεψυγμένα, προϋπολογισμού 1.752,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 227,76 ευρώ, ήτοι σύνολο 1.979,76 € (ποσότητας 300 κιλών).

 • ΟΜΑΔΑ 10: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά, προϋπολογισμού 1.637,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 212,81 ευρώ, ήτοι σύνολο 1.849,81 € (ποσότητας 292 κιλών).

 • ΟΜΑΔΑ 11 : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, προϋπολογισμού 17.757,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.308,41 ευρώ, ήτοι σύνολο 20.065,41 € (ποσότητας 2700 κιλών).

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.)

 • ΟΜΑΔΑ 12 : Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Προμήθεια ειδών αρτοποιίας, προϋπολογισμού 3.590,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 565,70 ευρώ, ήτοι σύνολο 4.155,70 € (ποσότητας 2050 κιλών και 1400 τεμαχίων).

 • ΟΜΑΔΑ 13 : Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου νωπά, προϋπολογισμού 20.002,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.600,35 ευρώ, ήτοι σύνολο 22.603,05 € (ποσότητας 4520 κιλών).

 • ΟΜΑΔΑ 14 : Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, προϋπολογισμού 2.327,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 302,58 ευρώ, ήτοι σύνολο 2.630,08 € (ποσότητας 350 κιλών).

 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 77652/14-12-2015 αναλυτική διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή προσφορά/ες σε μια ή περισσότερες από τις ομάδες ειδών, σε ένα ή περισσότερους φορείς προμήθειας που επιθυμούν όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχει. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:22/1/2016 και ώρα 7:30 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5/2/2016 και ώρα 15:00 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 11/2/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

β) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

4. Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: (α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου (β) την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας, για τα είδη αρτοποιίας και γάλακτος, για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

 

5. Προϋποθέσεις συμμετοχής.

Νομική μορφή συμμετεχόντων: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 77652/14-12-2015 αναλυτική διακήρυξη.

Προσωπική κατάσταση ενδιαφερομένων – απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 77652/14-12-2015 αναλυτική διακήρυξη.

Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες: Όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ.77652/14-12-2015 αναλυτική διακήρυξη.

6. Χρονοδιάγραμμα. Η χρονική διάρκεια είναι από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης έως και 30/06/2016.

7. Ισχύς των προσφορών. Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και η προσφερόμενη έκπτωση ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για τρεις (3) μήνες.

8. Χρόνος, τρόπος, τόπος παράδοσης.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2016, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Χανίων ή το Νομικό Πρόσωπο αυτού.

9. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των ομάδας /ων που συμμετέχουν χωρίς του ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).

 

10. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 14η Δεκεμβρίου 2015.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 15η Δεκεμβρίου 2015.

 

11. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού - Πληροφορίες

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνο: 28213 41760.

β)Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ελεύθερη πρόσβαση και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.chania.gr καθώς και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Διακήρυξη και μελέτη

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς