Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

31/03/2015, Ανακοίνωση για Προμήθεια υδραυλικών υλικών για συντήρηση Δημοτικών κτισμάτων – αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων.

31.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                 Χανιά, 31-03- 2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ. 17538
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341763
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας υδραυλικών υλικών για συντήρηση Δημοτικών κτισμάτων – αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 4.999,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για Προμήθεια υδραυλικών υλικών για συντήρηση Δημοτικών κτισμάτων – αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων» . Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την 06-04-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

'Εντυπο Προσφοράς