Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

18/6/2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

18.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων .

Η προμήθεια των Τροφίμων προϋπολογισμού 36.204,37 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για την ΟΜΑΔΑ 9 : Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού και για τις λοιπές ΟΜΑΔΕΣ όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους στο Νομό Χανίων κατά την ημέρα χορήγησης του.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ‘’Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του’’ και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όχι άνω των τεσσάρων μηνών.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την 22 Ιουνίου 2015 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (οδός Μελιδονίου 27, Χανιά) στην οποία να αναφέρεται η Ομάδα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών Διατροφής, στην οποία θέλουν να συμμετέχουν και η σχετική οικονομική προσφορά .

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ

Έντυπο προσφοράς

Τεχνικές προδιαγραφές