Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

21/6/2017,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

21.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΔΑ: 6Φ78ΩΗ5-6ΗΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    Χανιά, 20 / 06 / 2017
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                              Α.Π. 33625
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσίαςΦύλαξη του κτηρίου του Νυχτερινού Καταφυγίου Αστέγων και του κτηρίου του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο και των δύο τμημάτων.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

 

Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 36.744,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 8.818,56€ σύνολο 45.562,56συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται στα εξής τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α «Φύλαξη κτιρίου και χώρων του Δημοτικού Ακίνητου επί της οδού Κύπρου ( περιοχή Ρεγγίνα, πρώην Φιλαρμονική) όπου λειτουργεί το Νυχτερινό Καταφύγιο Αστέγων του Δήμου Χανίων» ( CPV 79713000-5)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.334,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.760,16€ σύνολο 40.094,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και του 2018 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους

Αντικείµενο του τμήματος Α είναι η ελεγχόμενη πρόσβαση των αστέγων στο Νυχτερινό Καταφύγιο και η επίβλεψη – επιτήρηση του χώρου καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα στους χώρους του

 

ΤΜΗΜΑ B «Φύλαξη κτιρίου του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων» ( CPV 79713000-5)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.410,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.058,40€ σύνολο 5.468,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και του 2018 και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Αντικείµενο του τμήματος Β είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν προσφορά και στα δύο τμήματα υπηρεσιών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Ανάδοχος θα κριθεί ο υποψήφιος που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των δύο τμημάτων χωρίς το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 05/07/2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς το ΦΠΑ στο σύνολο των τμημάτων και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν : α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, β) οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, γ)οι Συνεταιρισμοί, δ)οι Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχουν γι' αυτόν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016.

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και δημοσιεύτηκε κατά τα νόμιμα.

Η Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821041750

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη-ΤΕΥΔ

και σε PDF

Μελέτη

και σε PDF

Ενδεικτικός Προϋπ/μός

και σε PDF

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

και σε PDF

Μηνιαίοι Πίνακες Υπολογισμού Ωρών Αστέγων

Μηνιαίοι Πίκακες Υπολογισμού Ωρών Ξενώνα