Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2019

30/09/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης και προβολής για την ανάδειξη μνημείων Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων»

27.09.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      ( ΑΔΑ:Ω9Ν4ΩΗ5-Π6Ο)

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης και προβολής για την ανάδειξη μνημείων Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων»

στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης και προβολής για την ανάδειξη μνημείων Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Προϋπολογισμός: 107.370,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%: 25.768,80€ Σύνολο: 133.138,80€

3. Πηγή χρηματοδότησης: Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 (κωδικός της ΣΑΕΠ 002/1: 2019ΕΠ00210000).

4. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

5. Κωδικός CPV: 72262000-9  

6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/ εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη καινοτόμων νέων υπηρεσιών για την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της Παλιάς Πόλης των Χανίων αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως:

α) διαδραστική εικονική περιήγηση (Interactive Virtual Tour) σε μνημεία της Παλιάς Πόλης των Χανίων. Η διαδραστική εικονική περιήγηση (Interactive Virtual Tour) αφορά ένα σύστημα «περιβαλλοντικής» προβολής με διαδραστικό περιεχόμενο. Σε αυτό ο χρήστης - επισκέπτης βρισκόμενος σε ένα εσωτερικό χώρο θα ξεναγηθεί εικονικά μέσω συστήματος βίντεο προβολέων (video projectors), που φτάνουν να προβάλουν ενιαίο οπτικό περιεχόμενο με οπτική πάνω από 270 μοίρες, σχετικό με τα μνημεία της Παλιάς Πόλης των Χανίων. H εγκατάσταση του συστήματος αυτού θα γίνει στο «Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου» (ΚΑΜ) του Δήμου Χανίων.

και

β) τεχνολογίες προβολής χαρτογράφησης (Projection Mapping) ή αστικών τηλεπροβολικών χαρτογραφήσεων (Urban Projection Mapping) που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μνημείων – κτηρίων. Οι τεχνολογίες προβολής χαρτογράφησης (Projection Mapping) αφορούν ένα ειδικό σύστημα που μετατρέπει κοινά αντικείμενα (κτήρια, τοίχους, κατασκευές κτλ.) σε οθόνες – επιφάνειες προβολής. Μέσω αυτής της τεχνολογίας θα γίνει ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (αρχιτεκτονικής, υλικών κτλ.) ενός κτηρίου – μνημείου της Παλιάς Πόλης των Χανίων. Μέσω της προβολής θα δοθεί επιπλέον δυνατότητα ενσωμάτωσης πολιτιστικού περιεχομένου (πχ βίντεο, εικόνες κτλ.) ενδυναμώνοντας τη εικόνα του μνημείου καθώς και του περιεχομένου σε αυτό δίνοντας μια εντυπωσιακή εμπειρία στον επισκέπτη. Η προβολή του συστήματος αυτού θα γίνεται στην δυτική όψη ενός μνημείου της Παλιάς Πόλης των Χανίων, το κτήριο του Παλιού Τελωνείου «Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» του Δήμου Χανίων.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

9. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε 16 (Δεκάεξι) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθμό πρωτ. 45891/30-09-2019 αναλυτική Διακήρυξη.

11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

12. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού και ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατό σαράντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (2.147,40€).

13. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

14. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η   31 / 10 / 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 06/ 11 / 2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30.

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 79616

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ