Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

11/8/2020, Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ Νο 4/2020

11.08.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους επιτυχόντες ωφελούμενους του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ Νο 4/2020, που θα προσληφθούν στον Δήμο Χανίων, τα κάτωθι:

1) Η αποστολή του συστατικού σημειώματος καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική σάρωση στο email: dimos@chania.gr

2) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Συνεπώς οι ωφελούμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν με ηλεκτρονική σάρωση στο email: dimos@chania.gr. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του ωφελούμενου.

3) Προς δική σας διευκόλυνση παραθέτουμε έντυπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπόδειγμα αίτησης, καθώς και υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, που πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από τους ωφελούμενους ώστε να αποσταλούν ηλεκτρονικά σαρωμένα στο email: dimos@chania.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι να σας έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ το συστατικό σημείωμα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια από την υπηρεσία μας. Συνεπώς όλα τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε ένα email συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα ως ένα αρχείο ηλεκτρονικά σαρωμένο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αίτηση έντυπο στοιχείων

Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης

p1