Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (STEP2SMART - Π.Ε.2.4.2 – «Εκπόνηση Δράσεων Δημοσιότητας»

08.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως και την καταληκτική ημερομηνία λήξης της πράξης Step2Smart 20.12.2020, σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, ενός ατόμου κλάδου και ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,  για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων, για την υλοποίηση του Π.Ε 2.4.2 "Εκπόνηση Δράσεων Δημοσιότητας".

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 10/7/2020 και λήγει στις 14/7/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ