Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ Νο 2/2022

12.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

Σε συνέχεια της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων, ενημερώνουμε τους επιτυχόντες ωφελούμενους του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ Νο 2/2022, που θα προσληφθούν στον Δήμο Χανίων, τα κάτωθι:

1) Η αποστολή του συστατικού σημειώματος καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική σάρωση στο email: userp@chania.gr

2) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών περιγράφονται στο Kεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης, καθώς και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Συνεπώς οι ωφελούμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν με ηλεκτρονική σάρωση στο email: userp@chania.gr. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του ωφελούμενου. Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των δικαιολογητικών είναι αποκλειστική ευθύνη του ωφελούμενου

3) Προς δική σας διευκόλυνση παραθέτουμε έντυπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικάυπόδειγμα αίτησης, καθώς και υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, που πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από τους ωφελούμενους ώστε να αποσταλούν ηλεκτρονικά σαρωμένα στο email: userp@chania.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι να σας έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ το συστατικό σημείωμα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια από την υπηρεσία μας. Συνεπώς όλα τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε ένα email συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα ως ένα αρχείο ηλεκτρονικά σαρωμένο.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ