Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Δράσεις διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE

04.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 06:05

image

 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Φυλλάδιο (Ελληνικά)

Φυλλάδιο (English)

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την υλοποίηση της δράσης

Πρακτικές Οδηγίες για την απευθείας απόρριψη βιοαποβλήτων στον καφέ κάδο χωρίς τη χρήση σακούλας

Αφίσα προβολής της δράσης


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Διαθρωτικό Ταμείο: Ταμείο Συνοχής

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 736.585,79 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 704.292,69 €

Ημερομηνία ένταξης: 25/01/2021

Κωδικός ΟΠΣ: 5052164

Η πράξη με τίτλο «Δράσεις Διαλογής στην Πηγή βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE» περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους υποέργα:

• Υποέργο 1: Κάδοι συλλογής ΔσΠ υπολειμμάτων τροφών.

• Υποέργο 2: Οικιακή /συνοικιακή κομποστοποίηση.

• Υποέργο 3: Οχήματα & λοιπός εξοπλισμός Διαχείρισης Προγράμματος ΔσΠ Βιοαποβλήτων.

• Υποέργο 4: Δράσεις ευαισθητοποίησης.

 

Tα επιμέρους υποέργα αναλύονται ως εξής:

Υποέργο 1: Κάδοι συλλογής ΔσΠ υπολειμμάτων τροφών , Το εν λόγω υποέργο αφορά στην οργάνωση του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με προμήθεια κάδων για την εξυπηρέτηση του Δήμου Χανίων. Ειδικότερα, ο προς προμήθεια εξοπλισμός συλλογής περιλαμβάνει: 1) 3.700 πλαστικούς καφέ κάδους κουζίνας 10 L, 2) 250 πλαστικούς καφέ κάδους κουζίνας 50 L, 3) 250 πλαστικούς καφέ κάδους τροχήλατους με καπάκι 80 L, 4) 200.000 βιοδιασπώμενους σάκους 10 L (για χρονικό διάστημα χρήσης 3 μήνες).

Υποέργο 2: Οικιακή /συνοικιακή κομποστοποίηση , Αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αυτού είναι η προμήθεια και διανομή: 1) 106 κάδων οικιακής κομποστοποίησης με οδηγίες και παρελκόμενα, 2) 6 Κομποστοποιητών γειτονίας/συστοιχίας κομποστοποιητών (κλειστοί, μηχανικά αναδευόμενοι, χωρίς απαίτηση παροχής ενέργειας για τη λειτουργία τους).

Υποέργο 3: Οχήματα & λοιπός εξοπλισμός Διαχείρισης Προγράμματος ΔσΠ Βιοαποβλήτων. Αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αυτού είναι η προμήθεια του εξής εξοπλισμού: 1) 1 Οχήματος πλύσης κάδων, 2) 2 Φορτηγών ανατρεπόμενων οχημάτων με εγκατεστημένο γερανό με αρπάγη, 3) 2 Ρυμουλκόμενων κλαδοτεμαχιστών

Υποέργο 4: Δράσεις ευαισθητοποίησης, Το υποέργο αφορά στο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους, η οποία αποτελεί τη βάση για την επιτυχία του προγράμματος και αφορά: 1) 7.400 έντυπων Ενημερωτικών Φυλλαδίων για ενημέρωση μέσω συστήματος πόρτα-πόρτα, 2) 3.700 έντυπων οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού – αυτοκόλλητη ετικέτα, 3) Διανομής υλικού ευαισθητοποίησης μέσω Ενημερωτικού Περιπτέρου


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Διακήρυξη

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr