Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Α. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος και συνεργάζεται για την εξαγωγή περιοδικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών από την εκτέλεση των έργων των επιμέρους οργανικών μονάδων.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Δ/νσης στο πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Β. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

 1) Τμήμα Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας

2) Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων

- Γραφείο Επίβλεψης και Εκτέλεσης Έργων

- Γραφείο Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων

3) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας

- Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Γραφείο Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας

4) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

5) Τμήμα Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης

 

Γ. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  είναι οι εξής:

 

[1] Αρμοδιότητες Τμήματος Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας

Το Τμήμα Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας:

1)      Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση:

-         συγκοινωνιακών έργων, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των Δήμων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφισταμένου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ)

-         κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σχολικών κτιρίων)

-         έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ), καθώς και κάθε έργου που απαιτεί τεχνική γνώση.

2)      Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους) -συμπεριλαμβανομένων των μελετών σχολικής στέγης - και επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.  

3)      Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται τη μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).

4)      Συνεργάζεται με το Γραφείο Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την παροχή προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών ή για την ανάθεση εργασιών εκτός πεδίου εφαρμογής του Ν. 3316/2005.

5)      Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των μελετών και σχεδίων (φάκελοι μελετών). 

6)      Τηρεί αρχείο της Δημοτικής Περιουσίας και ειδικότερα φακέλων στους οποίους περιέχονται όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο όλων των ακινήτων του Δήμου.  Τηρεί αρχείο δωρεών/κληροδοτημάτων προς το Δήμο. Φροντίζει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Δημοτική Αστυνομία, Νομική Υπηρεσία) για τη διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη για τις γεωμετρικές μεταβολές στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

7)      Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ). Ανταποκρίνεται στις κλήσεις για βλάβες που λαμβάνει στην ειδική τηλεφωνική γραμμή.

 

[2] Αρμοδιότητες Τμήματος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων

Το Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων αποτελείται από δύο γραφεία: α) το Γραφείο Επίβλεψης και Εκτέλεσης Έργων και β) το Γραφείο Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων.

 (α) Το Γραφείο Επίβλεψης και Εκτέλεσης Έργων:

1)      Είναι αρμόδιο για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ), κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ), όπως αυτά έχουν μελετηθεί από το τμήμα Μελετών, καθώς και κάθε έργου που απαιτεί τεχνική γνώση. 

2)      Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.

3)      Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ, φάκελοι των έργων).

4)      Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Γραφείο.

5)      Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

6)      Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.

7)      Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο κτιρίων και άλλων υποδομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και διευκολύνσεων των ατόμων με αναπηρίες.

 (β) Το Γραφείο Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων:

1)      Συντάσσει τις μελέτες έργων αυτεπιστασίας, επισκευών και συντηρήσεων ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει η Υπηρεσία και η Δημοτική Αρχή, και επιβλέπει την υλοποίησή τους.

2)      Μεριμνά για την προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων αυτεπιστασίας και συνεργάζεται με το Γραφείο Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθειά τους.

3)      Παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων που εκτελεί, τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, στοιχεία κόστους κλπ) και τηρεί τους φακέλους των έργων.

4)      Ενημερώνει τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων και συνεργάζεται για την εξαγωγή περιοδικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.

5)      Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου (υδραυλικών, ξυλουργών, τεχνιτών σιδηρών κατασκευών, ελαιοχρωματιστών, τεχνιτών οικοδομικών εργασιών κ.λπ.,). Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Γραφείο. Παρακολουθεί την αποθήκη υλικών.

6)      Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

7)      Επιλαμβάνεται της συντήρησης του οδικού δικτύου της πόλης και της άμεσης αποκατάστασης των φθορών στα οδοστρώματα και στα πεζοδρόμια της πόλης.

8)      Εισηγείται για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών. Επιβλέπει τις εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνικής και χρονικής άποψης.

9)      Προωθεί και επιλύει θέματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και φροντίζει για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους και τα δημοτικά κτίρια.

10)  Μεριμνά για την εγκατάσταση και αποξήλωση εξεδρών για τελετές, εκδηλώσεις κ.λπ. καθώς και για το σημαιοστολισμό της πόλης

 

[3] Αρμοδιότητες Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας

 Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας, αποτελείται από δύο γραφεία: α) το Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας και β) το Γραφείο Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας.

(α) Το Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας: 

(Αρμοδιότητες ηλεκτροφωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας)

1)      Είναι αρμόδιο για τη μελέτη (ή ανάθεση σε τρίτους) και εκτέλεση έργων που αφορούν στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, μικροφωνικών εγκαταστάσεων των εκδηλώσεων του Δήμου, την συντήρηση και λειτουργία των μηχανημάτων αυτών και των αντίστοιχων μονίμων εγκαταστάσεων, καθώς και του εορταστικού φωτισμού και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

2)      Έχει την ευθύνη για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση ηπίων μορφών ενέργειας.  Στο πλαίσιο αυτό:

-Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
-Μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.

3)      Είναι αρμόδιο για τη συντήρηση και επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών.

4)      Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού στα διάφορα σημεία του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές.

 

(β) Το Γραφείο Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας

(Αρμοδιότητες φωτεινής σηματοδότησης - οδοσήμανσης)

1)      Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν:

-στη διερεύνηση της σκοπιμότητας εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.  Έχει επίσης την ευθύνη για το Κέντρο Η/Υ Φωτεινής Σηματοδότησης καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση των ηχητικών σημάτων τυφλών στους φωτεινούς σηματοδότες.
-το δίκτυο οδοσήμανσης (κάθετη και οριζόντια) σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τη διαγραμμίσεις του οδοστρώματος.

1)      Είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ), καθώς και για την ονομασία οδών και πλατειών και την αρίθμηση και επανα-αρίθμηση των ακινήτων και την τήρηση του σχετικού αρχείου.

(Αρμοδιότητες δημοτικής συγκοινωνίας-κυκλοφορίας)

2)      Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:

-Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
-Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
Καθορίζει  τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
-Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
-Καθορίζει  τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
-Καθορίζει το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ.
-Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

3)      Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:

-Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας. Τηρεί ενημερωμένο αρχείο χαρτών και εξάγει στατιστικά στοιχεία για τα κυκλοφοριακά θέματα.
-Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων, την τοποθέτηση και συντήρηση των παρκομέτρων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
-Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους
-Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
-Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
-Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
-Εισηγείται περί κυκλοφοριακών θεμάτων στην αρμόδια επιτροπή. Παρακολουθεί τις κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης, συντάσσει μελέτες κυκλοφορίας και προτείνει μέτρα βελτίωσης σε σχέση και με την κυκλοφοριακή μελέτη.

5)      Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία και άλλες συναρμόδιες Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό:

-Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και εκδίδει τις αποφάσεις διακοπής κυκλοφορίας. -Έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση και συντήρηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
-Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς και στα πεζοδρόμια σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Δ/νση Πολεοδομίας.
-Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει  τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

 

[4] Αρμοδιότητες Τμήματος Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

Το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών:

1)      Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

2)      Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων  και ελέγχει τη λειτουργία τους.

3)      Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

4)      Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:

-Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
-Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
-Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ),  και  παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
-Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
-Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

 

[5] Αρμοδιότητες Τμήματος Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης

Το Τμήμα Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης:

1)      Έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης για την Παλιά Πόλη Χανίων όπως αυτό διατυπώνεται στην υπογραφείσα σχετική Σύμβαση αρχικής διάρκειας 20 ετών με δυνατότητα παράτασης και εξειδικεύεται σε επιμέρους δράσεις με τις εκάστοτε σχετικές Αποφάσεις της Ειδικής Επιστημονικής και της Κοινής Επιτροπής της Προγραμματικής Σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα έχει την ευθύνη για:

-Τη γραμματειακή υποστήριξη και λειτουργία τόσο της Προγραμματικής Σύμβασης όσο και των Συνεδριάσεων της Ειδικής Επιστημονικής και της Κοινής Επιτροπής και την τήρηση του σχετικού αρχείου.
-Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων εσόδων - δαπανών, σύνταξη οικονομικού απολογισμού, σύνταξη σχεδίων οικονομικών προϋπολογισμών και των σχετικών εισηγήσεων και εν γένει συνεννοήσεων στα παραπάνω θέματα με τις υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Φορέων.
-Τη σύνταξη ή ανάθεση των μελετών που αφορούν σε επεμβάσεις σε κτήρια και μνημεία ιδιοκτησίας του Δήμου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους και οδούς αυτής που στο σύνολό της έχει κηρυχθεί Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων, θεωρήσεων και αδειών.
-Την εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών επιστημονικών μελετών και ερευνών (ιστορικών, αρχαιολογικών, κοινωνιολογικών κ.λ.π.) που αφορούν στην τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης στην Παλιά Πόλη, την οργάνωση σχετικού αρχείου και την διάδοση και διάχυση των σχετικών πληροφοριών (μέσω εκδόσεων, δημοσιεύσεων, σεμιναρίων, ηλεκτρονικών μέσων κλπ.)
-Τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της κληρονομιάς των ιστορικών και αρχιτεκτονικών περιόδων της Παλιάς Πόλης και του πολιτιστικού της χαρακτήρα με τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία σχετικών πληροφοριών και στοιχείων.
-Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις Επιτροπές της Προγραμματικής Σύμβασης για τις επιμέρους δράσεις, ενέργειες και δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίηση των στόχων της Προγραμματικής Σύμβασης.

2)      Αναλαμβάνει κάθε άλλη δράση που συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη και προβολή της Παλιάς Πόλης των Χανίων και επιπλέον έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση ενός συνόλου ενεργειών και την ανάληψη δραστηριοτήτων που θα αποβλέπουν στην επίτευξη της ένταξης και διατήρησης της Παλιάς Πόλης των Χανίων σαν μνημείο στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.