Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012

26/06/2012, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

26.06.2012 | Ώρα δημοσίευσης: 08:06

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι κατόπιν της   υπ΄ αρ. 613/2012 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής Χανίων, προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, βάσει το αρ.25 του Π/Δ60/2007  για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων  της  σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», για όσες ομάδες δεν υποβλήθηκε προσφορά στο διαγωνισμό  που διεξήχθη στις  17/05/2012 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών  ποσοστού εκπτώσεως  επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 22447/21-03-2012 Διακήρυξη  Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που εξακολουθεί να ισχύει,  πλην της εγγυητικής συμμετοχής . 

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί  στις 13/07/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Χανιών, Κυδωνίας 29, (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr 

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ