Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 09/03/2012 01:03

09/03/2012, Προμήθεια Πυροσβεστικών Κρουνών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση,

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 12.000,00 € στον Κ.Α. 35-7131.004.

    6.  Την υπ’ αρ. 272/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α.35-7131.004 για την Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

    7.  Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

    8.  Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

    9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια προμήθειας πυροσβεστικών κρουνών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση».