Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 11/12/2012 11:12

11/12/2012, Προμήθεια Μηχανημάτων εργασιών Πρασίνου, με απευθείας ανάθεση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Προμήθεια Μηχανημάτων εργασιών Πρασίνου, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 35-7131.001 για την προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου.

  6. Την υπ΄αρ. 1027/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας τής προμήθειας.

  7. Την υπ’ αρ. 1057/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-7131.001 για την προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου.

  8. Την υπ’ αριθμ. 95299/04-12-2012 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

  9. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

              10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας μηχανημάτων εργασιών πρασίνου για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα ενός (1) αλυσοπρίονου μεγάλου, οκτώ (8) αλυσοπρίονων μικρών , δύο (2) αλυσοπρίονων μεσαίων, επτά (7) αλυσοπρίονων – θαμνοκοπτικών τύπου combi, δύο (2) ψαλιδιών μπορντούρας, ενός (1) αεροσυμπιεστή χωρίς λάδι, προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα μηχανήματα πρέπει να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής.

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα μηχανήματα.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου,, με απευθείας ανάθεση».