Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 30/07/2012 02:07

30/07/2012, Συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων της φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

    3.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    4.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 10.000,00 € στον  Κ.Α. 15-6265.003 για συντήρηση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών συσκευών.

    5.  Την υπ’ αρ. 665 /2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 15-6265.003 για επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων.

    6.  Την υπ’ αρ. 51350/2012 εισήγηση του Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας –Φιλαρμονικής  του Δήμου Χανίων.

    7.  Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής των μουσικών οργάνων της φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 7.011,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες σύμφωνα με το έγγραφο του Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας –Φιλαρμονικής  του Δήμου Χανίων :

 

 ΞΥΛΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ

                                         

                                           Άλτο Σαξόφωνο

 

1)Yamaha YAS 25 S.N 029640.Γενικό σέρβις (Αλλαγή τάπες, ρυθμίσεις).

2)Yamaha YAS 25 S.N 045444.Γενικό σέρβις(Αλλαγή τάπες, ρυθμίσεις).

3)Yamaha YAS 25 S.N 037634.Γενικό σέρβις (Αλλαγή τάπες, ρυθμίσεις).

 

                                         Τενόρα Σαξόφωνα

 

1)Yamaha YTS 32 Γενικές ρυθμίσεις και αλλαγή φελλών και felts.

2)Yamaha YTS 62 Γενικές ρυθμίσεις και αλλαγή φελλών και felts.

3)Amati Super Classic S.N 143518 Γενικό σέρβις (Αλλαγή τάπες, ρυθμίσεις).

 

 

                                               Κλαρινέτα

 

1)Buffet E13 S.N 2947 Γενικό σέρβις (Αλλαγή τάπες,ρυθμίσεις).

2)Buffet E13 S.N 2927 Γενικό σέρβις (Αλλαγή τάπες,ρυθμίσεις).

3)Boossey & Hawkes 400 Quartino Γενικό σέρβις (Αλλαγή τάπες, ρυθμίσεις).

4)Yamaha 26 S.N003760 Γενικό σέρβις (Αλλαγή τάπες, ρυθμίσεις).

 

ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ

 

                                                   FLICORN

 

1)Yamaha 231 Γενική επισκευή.(Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών, Αλλαγή 3ης                                                                                          βαλβίδας, 2 fingerings ).

2)Yamaha 231 Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

3)Amati Yamaha 231 Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

4)Amati Yamaha 231 Γενική επισκευή.(Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

 

                                                    ΤΖΕΝΙΣ

 

1)Yamaha 201 S.N 016503 (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

 

                                           ΓΑΛΛΙΚΑ  ΚΟΡΝΑ

 

1)Amati S.N 684225 Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, Ξεκόλλημα κινητών μερών, αντικατάσταση  2  κλειδιών).

2)Amati S.N 682829 Γενική επισκευή.(Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

 

                                                ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ

 

1)Yamaha YTR 6335 Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

2) Amati S.N 024137 Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

3) Conn  20 B Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

4) Boosey &Hawkes S.N 697359 Γενική επισκευή. (Καθαρισμός ξεκόλλημα κινητών μερών, αντικατάσταση σε βρυσάκι  και τάπας 2ης βαλβίδας).

5)Boosey & Hawkes S.N 697329 Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

6) Selmer Bandy Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

7) Conn E 40756 Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

8) King 602 S.N 636362 Γενική επισκευή. (Καθαρισμός, ξεκόλλημα κινητών μερών).

 

 

Η εργασίες θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας έως την συμπλήρωση του ανωτέρου ποσού.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι  6 Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και μέχρι 13:30 μ. μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων της φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση».

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ