Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 01/06/2012 01:06

01/06/2012, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»


 O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι κατόπιν της   υπ΄ αρ.42287/2012 απόφαση του Αντιδημάρχου Χανίων, προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων  της  σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», για όσες ομάδες δεν υποβλήθηκε προσφορά στο διαγωνισμό  που διεξήχθη στις 23/05/2012 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

 Οι ομάδες για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθούν προσφορές είναι οι εξης :

1-BEDFORD, 2-DAF, 3-DAIHATSU, 5-DODGE, 7-FORD, 8-HYUNDAI, 9-JCB, 10-KOMATSU,

11-MAN, 12-MAZDA, 14-MITSUBISHI, 15-NISSAN, 16-OPEL, 17-PALAZZANI, 18-PEUGEOT,

19-PIAGGIO, 20-RENAULT, 21-SCANIA, 22-STEYR, 23-SUBARU, 24-SUZUKI, 25-TOYOTA,

26-VOLKSWAGEN,27-VOLVO, 28-ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ,

29-ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ, 30-ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ,

31-ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανιών, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς το γραφείο Προμηθειών, το αργότερο μέχρι  15 Ιουνίου  2012 και μέχρι 13:00 μ.μ.

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 34469/07-05-2012 διακήρυξη και στο τεύχος «τεχνική περιγραφή-ενδεικτικός προϋπολογισμός».

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α (ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ