Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 09/05/2012 01:05

9/5/2012, Συνδρομή διαδικτυακής πρόσβασης τύπου VDSL, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

    3.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 4.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 00-6452.001 για «Συνδρομές Internet». 

    6.   Την υπ΄αριθμ. 266/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 4.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη

    7.   Την υπ’αριθμ. 29150/12-04-2012 Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

    9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της παροχής μίας συνδρομής διαδικτυακής πρόσβασης τύπου VDSL, προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, Ο Δήμος Χανίων αξιοποιώντας τις ευρυζωνικές υποδομές του (ΜΑΝ) έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο δωρεάν ασύρματου Ίντερνετ (free Wi-Fi) για τους πολίτες και επισκέπτες.  Το εν λόγω δίκτυο  αναβαθμίζεται συνεχώς και επεκτείνεται σε νέα κεντρικά σημεία της πόλης. Η υπάρχουσα γραμμή τύπου DSL (Digital Subscriber Line - ψηφιακή γραμμή συνδρομητή) δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις νέες αυξημένες απαιτήσεις του δικτύου και τους επιπλέον χρήστες που συνδέονται πάνω σε αυτήν.  Κατά συνεπεία  χρειάζεται άμεσα η μία νέα συνδρομή τύπου VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line – πολύ υψηλού ρυθμού ψηφιακή γραμμή συνδρομητή) η οποία θα μπορεί να καλύψει τον αυξημένο φόρτο του δικτύου του free Wi-Fi του Δήμου. Η εν λόγω δικτυακή συνδρομή πρέπει να ανταποκρίνεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Υπηρεσία ευρυζωνικής σύνδεση στο internet πολύ υψηλής ταχύτητας έως 51200Kbps Download και 10240 upload (vdsl).Δέκα (10) λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με δυνατότητα πρόσβασης μέσω Webmail (1GB/e-mail).Χώρος 100MB για φιλοξενία εταιρικού ιστότοπου της μορφής www.company.gr.Μία (1) στατική διεύθυνση IP.Wi-fi modem/router.

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 14 Μαΐου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Συνδρομή διαδικτυακής πρόσβασης τύπου VDSL, με απευθείας ανάθεση». Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.