Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 23/04/2012 11:04

23/04/2012, Προμήθεια δύο (2) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED), με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 8.000,00 € στον Κ.Α. 15-7135.005 για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.

    6.   Την υπ’ αρ. 439/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.005 για την Προμήθεια δύο απινιδωτών.

    7.   Την αριθμ. πρωτ. 28900/11-04-2012 εισήγηση του Γραφείου Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Χανίων.

    8.   Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

    9.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δύο (2) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) των οποίων η χρήση ενδείκνυται για βασική υποστήριξη ζωής σε χώρους μαζικής συνάθροισης (Δημαρχιακό Κατάστημα, αθλητικό κέντρο), προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 24 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και μέχρι 12:30 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια δύο (2) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED), με απευθείας ανάθεση».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ