Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 11/12/2012 11:12

11/12/2012, Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 2.000,00 € στον Κ.Α. 35-6662.003 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης.

  6. Την υπ'' αρ. 1027/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της προμήθειας.

  7. Την υπ’ αρ. 1062/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-6662.003 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.

  8. Την υπ’ αρ. 96105/6-12-2012 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

  9. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, προϋπολογισμού 2.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και οι οποίες συνοδεύουν την παρούσα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά σύμφωνα με τα παραπάνω σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή προς Γραφείο Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, ο οποίος θα πρωτοκολληθεί.

Θα πρέπει να αναγραφούν πάνω στο φάκελο με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ