Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 04/10/2012 12:10

4/10/2012, Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ασύρματης επικοινωνίας μέσω καρτών SIM για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
    3.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
    5.   Τον  προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το  οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 2.000,00€ στον κωδικό δαπανών  Κ.Α. 00-6224.001
    6.   Την υπ΄αριθμ. 761/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει την πίστωση.
    7.   Την υπ’ αριθμ. 78063/18-09-2012 Εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας
    8.   Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

   9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ασύρματης επικοινωνίας μέσω καρτών SIM για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας, προϋπολογισμού 2.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά σύμφωνα με τα παραπάνω σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη προς Γραφείο Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων,  ο οποίος θα πρωτοκολληθεί.

Θα πρέπει να αναγραφούν πάνω στο φάκελο με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΩΝ SIM» . 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ