Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 25/10/2012 02:10

25/10/12, Aνοιχτός διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΤΙΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΤΙΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με προϋπολογισμό 513.601.99€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 650.000 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα):

κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό:313.212,57€ κατηγορία Έργα οδοποιίας: 103.669,04€ κατηγορία Η/Μ: 96.720,38 €

Αντικείμενο του έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στο κεντρικό – εμπορικό τμήμα της Παλιάς Πόλης Χανίων.. Περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή της επιφάνειας των συγκεκριμένων δρόμων μετά την αποξήλωση των σημερινών επιστρώσεων, με νέες επιστρώσεις από φυσικές πλάκες και κυβόλιθους από πορφυρίτη και ψαμμίτη, αντικατάσταση ασφάλτου με νέα, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα, νέα φρεάτια υδροσυλλογής, διαχωρισμό του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης στην οδό Αγ. Δέκα, νέο αγωγό ομβρίων σε τμήμα της Σαρπάκη, εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης, φυτεύσεις, στοιχεία αστικού εξοπλισμού, ράμπες για ΑμεΑ και οδηγούς όδευσης τυφλών.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του ΠΔΕ, με κωδικό 2012ΕΠ00280048

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με συνδυασμό συστημάτων και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παραγράφου ε του άρθρου 4 και του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 για την πληρωμή της προμήθειας της ασφάλτου.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 987/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.273 ΕΥΡΩ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  12/6/2013

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, στην Α2 ή 1η ή 2η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α2 ή 1η ή 2η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β.         Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.         Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων:

α. στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας  Οικοδομικών

β. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας

γ. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ

της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε κοινοπραξία για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου κατά το άρθρο 21.3.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/11/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).  

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 8/11/2012 αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341711, FAX επικοινωνίας 2821341709, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Μιχάλης Νταουντάκης.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 

Νικόλαος Ξυνίδης 

 

Αναλυτικά η περίληψη (.pdf)

Τεύχη Διαγωνισμού (.rar)

Σχέδια Διαγωνισμού (.rar)

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Άξονας προτεραιότητας:

7 - «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

 

Sima 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠAΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Γρηγορίου Ε΄ 50, Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.:    2821341712

Fax:      2821341709

www.chania.gr, email: otwd@chania.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΑΔΑ: Β43ΙΩΗ5-0ΨΚ

 

Α.Π. 87657

Ημερομηνία  22/10/2012


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΤΙΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με προϋπολογισμό 513.601.99€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 650.000 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα):

κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό:313.212,57€ κατηγορία Έργα οδοποιίας: 103.669,04€ κατηγορία Η/Μ: 96.720,38 €

Αντικείμενο του έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στο κεντρικό – εμπορικό τμήμα της Παλιάς Πόλης Χανίων.. Περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή της επιφάνειας των συγκεκριμένων δρόμων μετά την αποξήλωση των σημερινών επιστρώσεων, με νέες επιστρώσεις από φυσικές πλάκες και κυβόλιθους από πορφυρίτη και ψαμμίτη, αντικατάσταση ασφάλτου με νέα, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα, νέα φρεάτια υδροσυλλογής, διαχωρισμό του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης στην οδό Αγ. Δέκα, νέο αγωγό ομβρίων σε τμήμα της Σαρπάκη, εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης, φυτεύσεις, στοιχεία αστικού εξοπλισμού, ράμπες για ΑμεΑ και οδηγούς όδευσης τυφλών.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του ΠΔΕ, με κωδικό 2012ΕΠ00280048

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με συνδυασμό συστημάτων και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παραγράφου ε του άρθρου 4 και του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 για την πληρωμή της προμήθειας της ασφάλτου.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 987/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.273 ΕΥΡΩ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  12/6/2013

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, στην Α2 ή 1η ή 2η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α2 ή 1η ή 2η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β.           Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.            Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων:

α. στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας  Οικοδομικών

β. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας

γ. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ

της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε κοινοπραξία για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου κατά το άρθρο 21.3.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/11/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 8/11/2012 αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341711, FAX επικοινωνίας 2821341709, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Μιχάλης Νταουντάκης.

Η παρούσα περίληψη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Άξονας προτεραιότητας:

7 - «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

 

Sima 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠAΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Γρηγορίου Ε΄ 50, Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.:    2821341712

Fax:      2821341709

www.chania.gr, email: otwd@chania.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΑΔΑ: Β43ΙΩΗ5-0ΨΚ

 

Α.Π. 87657

Ημερομηνία  22/10/2012


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΤΙΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με προϋπολογισμό 513.601.99€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 650.000 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα):

κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό:313.212,57€ κατηγορία Έργα οδοποιίας: 103.669,04€ κατηγορία Η/Μ: 96.720,38 €

Αντικείμενο του έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στο κεντρικό – εμπορικό τμήμα της Παλιάς Πόλης Χανίων.. Περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή της επιφάνειας των συγκεκριμένων δρόμων μετά την αποξήλωση των σημερινών επιστρώσεων, με νέες επιστρώσεις από φυσικές πλάκες και κυβόλιθους από πορφυρίτη και ψαμμίτη, αντικατάσταση ασφάλτου με νέα, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα, νέα φρεάτια υδροσυλλογής, διαχωρισμό του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης στην οδό Αγ. Δέκα, νέο αγωγό ομβρίων σε τμήμα της Σαρπάκη, εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης, φυτεύσεις, στοιχεία αστικού εξοπλισμού, ράμπες για ΑμεΑ και οδηγούς όδευσης τυφλών.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του ΠΔΕ, με κωδικό 2012ΕΠ00280048

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με συνδυασμό συστημάτων και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παραγράφου ε του άρθρου 4 και του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 για την πληρωμή της προμήθειας της ασφάλτου.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 987/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.273 ΕΥΡΩ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  12/6/2013

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, στην Α2 ή 1η ή 2η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α2 ή 1η ή 2η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β.           Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.            Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων:

α. στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας  Οικοδομικών

β. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας

γ. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ

της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε κοινοπραξία για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου κατά το άρθρο 21.3.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/11/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 8/11/2012 αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Τα τεύχη δημοπρά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΤΙΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με προϋπολογισμό 513.601.99€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 650.000 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα):

κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό:313.212,57€ κατηγορία Έργα οδοποιίας: 103.669,04€ κατηγορία Η/Μ: 96.720,38 €

Αντικείμενο του έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στο κεντρικό – εμπορικό τμήμα της Παλιάς Πόλης Χανίων.. Περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή της επιφάνειας των συγκεκριμένων δρόμων μετά την αποξήλωση των σημερινών επιστρώσεων, με νέες επιστρώσεις από φυσικές πλάκες και κυβόλιθους από πορφυρίτη και ψαμμίτη, αντικατάσταση ασφάλτου με νέα, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα, νέα φρεάτια υδροσυλλογής, διαχωρισμό του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης στην οδό Αγ. Δέκα, νέο αγωγό ομβρίων σε τμήμα της Σαρπάκη, εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης, φυτεύσεις, στοιχεία αστικού εξοπλισμού, ράμπες για ΑμεΑ και οδηγούς όδευσης τυφλών.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του ΠΔΕ, με κωδικό 2012ΕΠ00280048

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με συνδυασμό συστημάτων και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παραγράφου ε του άρθρου 4 και του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 για την πληρωμή της προμήθειας της ασφάλτου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 987/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.273 ΕΥΡΩ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 12/6/2013

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, στην Α2 ή 1η ή 2η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α2 ή 1η ή 2η(εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων:

α. στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών

β. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας

γ. στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ

της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε κοινοπραξία για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου κατά το άρθρο 21.3.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/11/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 8/11/2012 αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341711, FAX επικοινωνίας 2821341709, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Μιχάλης Νταουντάκης.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Νικόλαος Ξυνίδης

 

τησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341711, FAX επικοινωνίας 2821341709, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Μιχάλης Νταουντάκης.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Νικόλαος Ξυνίδης

 

 

 

 

 

 

διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Νικόλαος Ξυνίδης