Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 30/04/2012 12:04

30/04/2012, Προκήρυξη διαγωνισμού για «Ναυαγοσωστική κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου Χανίων»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 28/80), για την ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική  κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 165.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Χανίων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων.

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών για 2012: € 165.000,00

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2012: € 220.000,00     

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
  2. Του N. 3463/2006  « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
  3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  4. Του αρθρ.20 του ΠΔ 60/2007

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 07  Μαΐου  2012 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09.30 π.μ - 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισμοί, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 3% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ήτοι στο ποσό των τεσσάρων   χιλιάδων εννιακόσιων πενήντα  ευρώ   (4.950,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη του Διαγωνισμού, και κατά τις ώρες 08.00 μέχρι 14.30 από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο Προμηθειών) του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά  , τηλέφωνο 2821341760, fax 2821093300 και από το site του Δήμου www. chania.gr

Διακήρυξη διαγωνσιμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τεχνική έκθεση

Γ.Σ.Υ.

Ε.Σ.Υ.